pondelok 6. decembra 2021

Vec prístupu

 Prístup-to je dôležité slovo dneška. Prístup k informáciám, prístup do domu, prístupové cesty k sídlu nejakej inštitúcie, prístup k človeku atď. Adventné obdobie nám pripomína, že ľudia majú prístup k Bohu zabezpečený. U Izaiáša čítame:"Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine" /Iz 40,1-11/. Cesta k Bohu je pripravená, len na ňu nastúpiť! Niečo podobné nachádzame v evanjeliu, kde sa píše o tom, ako nosiči, ktorí niesli ochrnutého, museli otvoriť strechu. Cez hlavný vchod  vojsťnemohli, a tak odkryli časť strechy a spustili chorého priamo pred Ježiša /Lk 5,17-26/. Boh sa postaral, aby cestu k nemu nebola zablokovaná. Prichádza Mesiáš, ktorý ohlasuje, že nikdy nebola cesta k Bohu taká priama a jasná ako teraz, keď ju vyznačil Boží Syn svojou krvou na Kalvárii. Snažme sa ukázať cez svoj život, že cesta k Bohu sa dá nájsť a že stojí za to, aby sme kvôli jej objaveniu a zotrvaniu na nej priniesli nejakú tú obetu.

sobota 4. decembra 2021

Kde je Boh, tam to žije...

 V ľudskom spoločenstve nachádzame ľudí, ktorí majú radi určitý vzruch okolo seba. Radi sa pohybujú tam "kde to žije...". Vyhľadávajú atmosféru, ktorá je spontánna, veselá, niekedy až extrémne. Neznášajú miesta, kde je podľa nich mŕtvo a nič sa tam nedeje. Nezabúdajme aj na tých, ktorých životný štýl sa vyznačuje opakom. Majú radi kľud, protiví sa im zhon, vyhľadávajú ústranie, túžia po živote bez hlučných a rušivých vplyvov. Existujú však aj ľudia, ktorí sa snažia o vyrovnanosť a súlad medzi týmito krajnosťami života. 

    Advent nám oznamuje, že Boh zhliadol na ľudstvo v takej bohatej miere, že mu poslal Mesiáša. A ešte predtým jeho predchodcu-Jána Krstiteľa. Nehľadal ho tam, "kde to žije", kde sa nachádzala hlasná vrava vtedajšej spoločnosti, ale povolal si muža, z ktorého príchodom, "to začalo žiť" pri rieke Jordán.../Lk 3,1-6/. Ako sa to prejavilo? 

    1.,Boh nehľadal v menoslove, v ktorom figurovali: Pilát, Herodes, Filip, Lyzaniáš, či Annáš a Kajfáš. Títo nepatrili medzi Božích favoritov, hoci stáli na výslní a požívali všetky výhody vládnutia. Boh si povolal Jána Krstiteľa, ktorý k tejto tzv. špičke spoločnosti nepatril. 

    V týchto dňoch sa koná v Bratislave výstava slovenského moderného dizajnu. Tvorcovia umiestnili viaceré dizajnové počina súčasnosti do atmosféry historických izieb, v ktorých prevládal starobylý nábytok. Moderné výrobky z novodobých materiálov našli svoje vkusné miesto na barokových stolíkoch. Zaaranžovali to krásne-staré ladí s novým. Dokonalý súlad historického s moderným chápaním. 

    Ján Krstiteľ predstavuje zladenie starého sveta s novým. On dôkladne poznal túžby otcov, ktorí po Mesiášovi túžili a zároveň vedel, že noví ľudia, vedení náukou evanjelia, sa majú učiť žiť podľa nového poriadku. Kresťan je dnes človek, ktorý ukazuje plynulý prechod so sveta pozemského do večného. Života mnohých kresťanov ukazujú, že prechod zo starého do nového života sa môže udiať v pokojnom zladení a dôstojnom otvorení sa pre Boží plán spásy. 

    2.,Boh pri výbere Pánovho predchodcu nepozeral do okien ligotavých a prepychových palácov. Nazrel do atmosféry púšte pri rieke Jordán. 

    Nedávno zomrel známy český cestovateľ a dobrodruh Miroslav Zikmund /102r/. S Jiřím Hanzelkom tvorili významnú cestovateľskú dvojicu. Vo svojich pamätiach spomína na to, ako raz nocovali na vrchole Cheopsovej pyramídy. Hovorí, že vrchol netvoril špicatý kváder, ako by si niekto myslel, ale je tam plošina niekoľkých metrov štvorcových. Tam sa usalašili a prenocovali. Nie je vrchol ako vrchol. 

    V čase príchodu Mesiáša si mocnári mysleli, že vrcholom života je prepych a bohatstvo. Na druhej strane, Ján Krstiteľ pochopil, že vrchol jeho poslania sa nachádza v púšti a v jej duchovnej atmosfére. V histórii ľudstva sa našli mnohí, pre ktorých sa stala púšť najdokonalejším miestom na zemi. 

    Čo je vrcholo života dnes? Pripomína nám to modlitba-kolekta druhej adventnej nedele, v ktorej prosíme Boha? "aby nám starosti o pozemské veci, neprekážali ísť v ústrety Kristovi...". Toto je dnes púšťou! Máme selektovať ponuky sveta a nestratiť niť a napojenie na Božie kráľovstvo. Mnohí už túto niť pretrhli a ocitli sa v situácii, v ktorej zabsolutizovali hodnotu pozemského sveta, a to na úkor večnosti. 

    3., Boh pôsobil na Krstiteľa tak, aby pochopil, že jeho poslaním je "pripravovať cestu Pánovi, kým nepríde". Ľudia, u ktorých absentuje zmysel pre duchovné veci, sa snažia zabezpečiť si dlhotrvajúcu moc a postavenie v pozemskom živote. Pripravujú si cestu tak, aby neohrozene dominovali a viedli vo všetkých prestížnych rebríčkoch, ktoré uznáva sekularizovaná spoločnosť. Naplňať tento zámer sa im nedarí, lebo o svoje postavenie a moc sa musia stále báť. 

    Krstiteľ vedel, že istejšie, ako budovať pozemské piedestály, je upevňovanie Božej moci!. Najlepšie je to, ak Božiu moc upevňuje každý sám v sebe. A potom okolo. Vtedy sa "sen stane skutočnosťou". Známy archeológ Schlieman, ktorý žil v 19.storočí, objavil pozostatky starého mesta Trója. Povedali o ňom, že patrí medzi tých šťastlivcov, ktorí sa dopracovali k spojeniu "sna so skutočnosťou". Mnohým sa to nepodarilo. Náš sen, či túžba po Bohu sa splní síce až vo večnosti, ale už tu, na zemi, môžeme reprezentovať skutočnú Ježišovu lásku. Pomôžeme mnohým k tomu, aby sa nebáli svoje sny upriamiť na Mesiáša, ktorého tak vierohodne predstavil muž od Jordána-Ján Krstiteľ. 

piatok 3. decembra 2021

Sivá eminencia

 Za čias Ľudovíta XIII. bol kardinál Richelieu významnou persónou. Hýbal nitkami v politike a to nielen do vnútra, ale aj von. Údajne žil v prepychu a požíval niele priazeň kráľa, ale aj rôzne materiálne dobrá. Málokto však vie, že ešte silnejšou persónou v tom istom čase, bol istý kapucín Pater Jozef Le Clerc du Tremblay. Dostalo sa mu významného vzdelania, stal sa diplomatom v službách vyššie uvedeného kardinála. Na rozdiel od neho žil v prísnej mníšskej skromnosti. Mal obrovský vplyv na vtedajšiu politickú sféru. Keďže chodieval oblečený do sivého mníšskeho habitu, od neho sa traduje výraz: sivá eminencia. V prenesenom slova zmysle ide o vplyvného človeka, ktorý úspešne riadi dianie z úzadia. Existuje aj dnes dosť ľudí, ktorí takýmto spôsobom niečo riadia. Nechcú sa príliš ukazovať, radšej zostávajú prítmí, ale bez nich sa neudeje nič /bez/významné. 

    V istých pozíciách sa takto prejavuje aj Ježiš. Predstavme si jeho stretnutie s dvoma slepcami /Mt 9, 27-31/. 

    1.,Najprv sa javí ako taký, ktorý si ich zvolania o uzdravenie nevšíma. Kričia za ním:"Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami". No, on ide ďalej, ako keby ani neexistovali. Takto vchádza do domu, ale oni ho nasledujú. Keď si túto situáciu predstavíme v duchu, zistíme, že sa podobá na hociktorú z nášho života. Boh niekedy ako keby mlčal, akoby ignoroval naše havarijné situácie, v ktorých sme sa ocitli. On len skúma, či budeme mať stále ochotu ísť za ním. Zaujímavé, Ježiša ako keby vôbec nebolo, a stále sú takí, ktorí za ním vykročia! 

    2.,V ďalšej fáze evanjeliového príbehu presviedča Ježiš slepcov, že riešenie majú vo svojich rukách. Prejaví sa to vo výroku:"Nech sa vám stane, ako ste uverili". Chce im povedať že, réžiu uzdravenia majú v rukách oni. A tá sa odvíja od stupňa ich viery. Niekedy nám stačí nejaký impulz, aby sme sa rozhýbali ku konkrétnym činom. Boh dá impulz, a my sa využívajúc svoje schopnosti, rozbehneme.

    3.,V závere týchto dramatických okolností nariaďuje Ježiš uzdraveným slepcom, aby o celej záležitosti mlčali. Neposlúchli ho. Tú veľkú radosť nedokázali v sebe udržať a všade hovorili o tom, čo sa stalo. Keby sme tak vedeli prezieravo rozhodnúť, kedy treba mlčať a kedy hovoriť?! A kiežby sme vo veľkom hovorili iba o veciach, ktoré pomáhajú k spáse! A kiežby sme dokázali mlčať vtedy, keď nás niekto tlačí do situácie rozširovať verbálne akékoľvek zlo! 

    V tom je časť veľkosti človeka, ktorý chce byť "sivou eminenciou", v dobrom slova zmysle. Buďme vplyvný, keď treba realizovať politiku Božieho kráľovstva. Môžme byť v úzadí, lebo Kristus je ten, ktorý má byť viditeľný a mienkotvorný aj v dnešných časoch.

streda 1. decembra 2021

Základy

 Spomínam si na situáciu, keď som po skomčení ZDŠ nastupoval na Gymnázium. Medzi pedagógmi sa veľa hovorilo o tom, ktorý žiak, odkiaľ prišiel. Niektoré základné školy mali svoju reputáciu a vychovávali iba výborných žiakov. O iných išiel chýr, že žiakom nedávajú dobré základy. S tými, ktorí dobré základy získali, sa pracovalo ľahšie. S ostatnými ťažšie, lebo najprv museli dohnaťdeficit. Kto má dobrý základ, má predpoklad, že unesie aj väčšiu záťaž v budúcnosti. Škola sa môže pochváliť tým, že dala žiakovi dobré základy , lebo sa mu tam venovali. Aj rodina je ustanovizeň, v ktorej sa dajú nadobudnúť dobré základy-kultúrou správania, vzťahmi, výchovou atď. Istý slávny človek vo svojom životopise konštatoval, že vyrastal na ulici. Nie rodina, nie škola, ale ulica mu dala taký základ, že ho v živote len ľahko niečo nezlomilo. Aký paradox! V škole, v rodine sa  nami zapodievajú a venujú sa nám, aby sme nejaké základy dostali, na ulici sa nám nevenuje nikto s tým, žeby nás kultivoval, a aj tam niekto môže nájsť odrazový mostík do života. Evanjelium spomína dvoch mužov, ktorí postavili domy. Jeden bol úspešný, lebo mal dobré základy, no druhý základy podcenil a tak dom nápor živlu nevydržal a zrútil sa /Mt 7,21. 24-27/. Ponaučenie? Základy môžeme získať všade, kde sme. Je len dôležité to, čo budeme chcieť na nich postaviť...

utorok 30. novembra 2021

Siete

 Možno si pamätáte, že svojho času vysielali v televízii reklamu s tématikou športu. Každú chvíľu sme počuli:"Dajte deti na tenis!". V reklame účinkovali veľké tenisové esá/tiež tenisová terminológia/. Napríklad:Kučera, Mečíř, Hrbatý, Cibulková atď. Takto prišla  pozvánka, pozvanie k sieťam, priamo do domácností. Sieť je totiž v tenise veľmi dôležitá. Ktosi trefne poznamenal:"Áno, ale kto deti odtrhne od sietí...?"/internetových/. Dnes dostať mladého človeka k tenisovým sieťam predpokladá odtrhnúť ich od tých internetových. Jedna z novších reklám prináša toto:"Zdá sa vám, že vaše deti dlho vysedávajú pri mobile? Odteraz budú ešte dlhšie. Lebo  od operátora  prichádza nová ponuka"!. 

    Občas aj od Cirkvi zaznieva ponuka:"Dajte, zverte deti Kristovi!". Iste, v liberálnych médiach niet miesta pre takúto ponuku. Ale Cirkev si cestu a spôsob, ako sa prihovoriť veriacim rodičom, nájde. Problém je v tom, že ich/ rodičov/ bude treba odtrhnúť od otrockej závislosti na sieťach. Ak pôjde do tuhého,  tie tenisové môžu byť ťažkosťou a prekážkou..Vo svojej dobe aj rybárske mohli byť prekážkou...Našťastie v prípade prvých učeníkov sa tak nestalo. Evanjelium hovorí, že Pán Ježiš kráčajúc po brehu Galilejského mora, pozýva rybárov/Ondreja, Šimona,Jána a Jakuba/, aby ho nasledovali. Odpoveď bolá okamžitá:"Oni hneď zanechali siete a išli za ním" /Mt 4, 18-22/. Pomôžme našim deťom zanechať rôzne siete, a to preto, aby objavili Krista. Boh im ponúkne siete nového významu-budú získavať iných pre Božie kráľovstvo. A tie iné siete-tenisové, či internetové, im v tom môžu pomôcť, ak budú použité v zdravej miere.

pondelok 29. novembra 2021

Za všetkých

Pred nedávnom sme zápasili s vysvetľovaním niektorých skutočností, ohľadom nového Rímskeho misála. Prioritou boli konsekračné slová: "za mnohých" a "za všetkých". Videl som v očiach ľudí, že to prijali ako nový fakt, ktorý okomentoval jeden z farníkov slovami:"Otče, mení sa niečo na tom, že Pán Ježiš zomrel za všetkých ľudí?". Keď dostal odpoveď, v zmysle, že táto pravda je nemenná, spokojný odišiel za svojimi povinnosťami. Nemyslím si, žeby ho striktná teologická diskusia na túto tému nejako obohatila. Cirkev bude vždy vyznávať, že Ježiš sa obetoval na kríži za všetkých ľudí. 

    Aj za tých, ktorí sa v dnešnom svete rozdelili kvôli pandémii a jej okolnostiam. Do Božieho spásonosného plánu patria tí, ktorí sú zaočkovaní. Tí, ktorí sú zaočkovaní preto, lebo chcú chrániť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Tí, ktorí sú zaočkovaní, aby sa nemuseli často testovať. Patria tam tí, ktorí sa zľakli, toho, čo vidia v nemocniciach, a preto sa dali zaočkovať. Nemôžeme obísť ani tých, ktorí zaočkovaní nie sú. Zaočkovaní nie sú, lebo v Covid 19 neveria. Sú tam aj tí, ktorí sa vyhýbajú očkovaniu, lebo sa boja že budú načipovaní. Nezabudnime ani na tých, ktorí odmietajú očkovanie, lebo majú iný morálny problém. Patria tu ľudia, ktorí sa nachádzajú v kategórii: všetci, ale i tí, ktorí sú v skupine očkovaní, testovaní, po prekonanej chorobe atď. Nezabúdajme na tých, ktorí uviazli v osídle karantény, či patria k jej absolventom. Zisťujeme, že deliace čiary medzi týmito zoskupeniami sú často bolestivé a dramatické. Dosť si ľudia ubližujú. Znova zopakujme, že Kristus vykúpil každého človeka. Potvrdzujú to slová Apoštola národov:" Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený". /Rim 10, 12-14/. 

nedeľa 28. novembra 2021

Každý deň nové svetlo

Ktosi sa ma raz spýtal, že čo mám každý deň nové? Potreboval som chvíľu, lebo na takúto otázku sa neodpovedá ľahko. Zrak mi spočinul na Tatrách. Vtedy mi skrsla myšlienka: každý deň sú iné Tatry, na ktoré denne hľadím. Čestné slovo! Tatry sú každý deň iné a krajšie...

    Čo budeme mať v Advente každú nedeľu nové? Zapáli sa nová svieca na adventnom venci. Liturgia požehnania  sviec nám túto myšlienku pripomína :" A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo..." /Požehnania, s. 101/. 

    Čo to môže znamenať pre prax života veriaceho človeka? Napríklad to, že môžeme každý deň zapaľovať nové svetlo horlivosti a sústredenosti. Horlivosti vo veciach, pri ktorých sa nám treba obetovať a sústredenosti v skutočnostiach, pri ktorých sa učíme sústrediť na veci podstatné, t.j. tie, ktoré vedú k spáse. Na adventnom venci môže byť nové svetlo iba v nedeľu, no svetlo nového života sa môže v nás zapáliť každý deň.