sobota 14. mája 2022

Služba ohlasovania slova

 


         Pred časom som navštívil svojho známeho v sídle jeho pracoviska. Hneď, ako som sa posadil, zbadal som na stene zarámovaný diplom. Veľkým písmom bolo napísané – „Predajca roka“. V rozhovore som mu položil zopár otázok na túto tému. Dozvedel som sa, že pred nedávnom predal istý počet výrobkov a na základe tohto výsledku mu firma udelila vyššie uvedený titul.

         Pri rozhovore čo – to porozprával o svojej stratégii komunikácie so zákazníkmi.  Povedal: „Položím zákazníkovi niekoľko otázok a viem, koho mám pred sebou.  Či je ten človek bohatší alebo je menej majetný – podľa toho pripravím pre neho ponuku. Dôležité je, aby si vedel, s kým hovoríš, koho máš pred sebou.“

         Božie slovo spomína dvoch významných mužov, ktorí sa preslávili pri ohlasovaní evanjelia. Píše sa o tom v Skutkoch apoštolov. Jeden z nich je apoštol Filip (Sk 8, 26 – 40) a druhý je učeník Ananiáš (Sk 9, 1 – 20). Obidvaja dosiahli na poli evanjelia veľký úspech. Filip bol v kontakte s vysokým predstaviteľom etiópskej kráľovnej a Ananiáš so samotným Šavlom, ktorý zažil obrátenie. Obidvaja – Filip i Ananiáš – vedeli, koho majú pred sebou. Z Božieho vnuknutia sa dozvedeli, aká je ich situácia a čo Boh chce cez ich životy ukázať. Čo nám ukáže rýchly prieskum situácií etiópskeho veľmoža a prenasledovateľa kresťanov, Šavla?

1.)  Filip sa ocitol na ceste medzi Jeruzalemom a Gazou.

a)    Svätopisec uviedol, že táto cesta je pustá. Skutočné oživenie v živote človeka sa dosahuje vierou. Tam, kde je pusto, najúčinnejším prostriedkom oživenia je viera v Krista. Spýtajte sa starších ľudí, čo sa zmení, keď ich navštívia deti s vnúčatami. Obyčajne odpovedia: „Prišli vnúčatá, ožili sme.“ Všade tam, kde je kresťan so svojím svedectvom života, všetko ožije. Nemusí to byť z večera na ráno, lebo dobrý príklad života treba zasiať ako semeno do pôdy. Semeno treba potom polievať, starať sa a pestovať. Po čase vzíde úroda. Kresťan je človek, ktorý zaseje semeno viery aj v najpustejších ľudských dušiach.

b)   Na druhej strane je Ananiáš, ktorý sa ocitol na inej ceste. Na tej, ktorá je medzi Jeruzalemom a Damaskom. Ona je omnoho živšia ako cesta do Gazy, ktorá bola pustá. Je živá až príliš. Je bujará a extrémne neviazaná. Prečo? Na nej sa pohybuje vojenská posádka na čele so Šavlom. Určite sa pohybovali rýchlo, lebo Šavol bol nenásytný. Z toho vyplýva, že pozemská radosť musí mať svoje limity. Ak ju preženieme do bujarosti a dychtivosti, môžeme na to trpko doplatiť. Životu musíme dať rámec a základ. Mali by sme sa naučiť, že do slovníka kresťana sa majú dostať výrazy: „Stačí!“ „Dosť!“ „Ďalej už nie!“ Len za týchto okolností bude v nás prúdiť pravý život, nie neviazanosť, ale skutočný život radosti a nádeje.

2.)  a) Filip bol poslaný k Etiópčanovi, veľmožovi a hodnostárovi tamojšej kráľovnej.

Počas cesty ho Filip katechizoval a vzápätí aj pokrstil. Etiópsky hodnostár sa dal pokrstiť a stal sa vo svojej kultúre viditeľným. Určite sa s touto skutočnosťou doma pochválil. Bol hrdý na to, že ho Filip pokrstil. Ide o opak toho, čo zažívame dnes. Mnohí rodičia síce dávajú svoje deti pokrstiť, ale potom spolu s nimi zapadnú do anonymity a priemeru. Malo by to byť opačne. Majú sa ako rodina zviditeľniť a dať najavo, že chcú byť živými členmi farského spoločenstva. Určite by sa mali priučiť nadšeniu od novopokrsteného etiópskeho hodnostára.

b) Ananiáš zasa pracuje na Šavlovi, a to úspešne. Boh ho posiela, aby sa mu venoval, ukázal mu cestu povolania a pokrstil ho. Zo Šavla sa tiež stane hodnostár. Nie však taký, ktorý sa pohybuje na kráľovských dvoroch. V súvislosti so slovom hodnostár dávame do povedomia slovo „hodnota“. Šavol sa stal hodnostárom preto, lebo priniesol najvyššiu hodnotu, t. j. obetoval celý zvyšok svojho života ohlasovaniu evanjelia. Nestal sa takým hodnostárom, ako to chápeme dnes, ale takým, ktorý obetuje pre Krista a jeho náuku všetko  - aj svoj život. Ochota obetovať sa dáva nášmu životu to, čo nazývame „pridaná hodnota“.

3.) a) Filip Etiópčana pokrstil, a ten pokračoval na ceste domov.

Sv. písmo spomína, že cestoval plný radosti. Vôbec nič nemusel na svojom živote meniť – len to, aby išiel radostne v ústrety svojmu životu. Len Boží pokrm spôsobuje plnosť pozemskej radosti. Radosti bývajú všelijaké. Skutočná pozemská plnosť radosti sa dosahuje tým, že človek pravidelne prijíma pokrm slova a eucharistie.

Ako prirovnanie môžeme použiť bežný príklad z oblasti gastronómie. Každý, kto doma varí a chystá slávnostný obed, absolvuje záverečnú skúšku. Zoberie lyžicu, načrie a ochutná. Možno si povie: „Je to dobré, ale niečo tomu ešte chýba.“ Vzápätí to doplní.

Človek počas života môže prežívať rôzne formy radosti. Nemusí ho to však napĺňať. Povie si: „Niečo tej mojej radosti chýba.“ Zistí, že do plnosti pozemskej radosti potrebuje ingredienciu Božieho slova a eucharistie, a to čím častejšie.

b) Šavol už vo svojej začatej ceste nepokračoval. Zrazu stratil chuť a záujem prenasledovať kresťanov. Sv. písmo hovorí, že istý čas zostal s Ananiášom a ostatnými učeníkmi. Šavol sa už ako Pavol zapojil do služby ohlasovania. Nebolo to preňho ľahké. Musel podstatne zmeniť svoj život. Prakticky – zvečera na ráno – sa stal akoby novým človekom a vyrástol v zrelého ohlasovateľa Božieho slova.

Pred nejakým časom som sa rozprával s jednou matkou. Povedala mi, že chodí k lekárom so svojím dospievajúcim synom. Keď som sa spýtal, o čo ide, povedala: „Veľmi rýchlo vyrástol a s tým sú spojené zdravotné komplikácie."

Aj o Šavlovi by mohol niekto povedať, že duchovne veľmi rýchlo vyrástol a že to môže mať na neho negatívne dôsledky. Nič také sa však neudialo. Šavol mal totiž hlboký duchovný základ vo svojom židovstve a do tejto pôdy radostne prijal semienko Kristovej blahozvesti. Preto vyrástol v oporný stĺp prvotnej Cirkvi.

4.) a) Etiópčan mal pri sebe literatúru. Počas cesty čítal proroka Izaiáša. Čítal texty spásy. Zaoberal sa tým, čo k spáse pomáha.

Aj našou úlohou je venovať sa tomu, čo je spásonosné. Máme vykonávať svoje činnosti tak, že ich obetujeme na oltári spásy. Nemá nám ísť iba o pozemské ciele, ale máme vnímať aj hľadisko večnosti. Tento úmysel máme nosiť so sebou. Tak ako etiópsky veľmož texty Starého zákona.

b) Na druhej strane Šavol na ceste do Damasku mal pri sebe istý druh literatúry, či skôr písomností. Boli to odporúčajúce listy pre synagógu v Damasku, aby tam mohol pôsobiť a zatýkať kresťanov. Na rozdiel od Etiópčana mal texty, ktoré mali zabíjať. Mal pri sebe i v sebe to, čo spôsobuje zlo. Vzniká dôležitá otázka, či nerobíme niečo, čo iného duchovne zabíja alebo mu škodí či ho zneisťuje na ceste spásy.

         Šavol po svojom obrátení určite tieto sprievodné listiny spálil. Do rúk dostal literatúru života – Kristovu blahozvesť a už ju nikdy nepustil z rúk. Zaoberajme sa takými činnosťami a v takej miere, aby sme v iných podporovali život – nielen ten pozemský, ale hlavne taký, ktorý pripravuje na večné hodnoty.

         Božie slovo je adresované všetkým. Ježiš Kristus vie veľmi dobre, koho má pred sebou, kto sa v akej situácii nachádza. On vie, či je niekto bohatý alebo chudobný. Vidí, či je v človeku zloba alebo otvorenosť na prijatie Božích tajomstiev. Každému posiela slovo spásy v primeranej forme a miere. Posiela nám do života rôznych ľudí – aj takých, akými boli Filip a Ananiáš. Nehovoriac o tom, že takými sa máme stať aj my.  Naša cesta medzi narodením a smrťou je cestou stretania sa s Pánom. Toto nech je pre nás motívom, aby sme prežili život v službe prijatia a ohlasovania Ježišovej blahozvesti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára