nedeľa 15. novembra 2020

Talenty v rukách človeka.

 Svet križujú ľudia rôznych profesii. Patria tam aj vyhľadávači talentov. Pracujú v rôznych odvetviach,napríklad v športe. Svet je plný talentov,len sú často prekryté akousi zvláštnou fóliou neviditeľnosti. Vyhľadávači talentov ju dokážu strhnúť a ponúknuť nadanému adeptovi dobre zabezpečenú budúcnosť. Chodia po školách,organizujú rôzne podujatia a tam spoznávajú skutočné talenty. V evanjeliu je reč o talentoch/Mt 25,14-30/. Nejde v nich o najaké špeciálne nadanie,ale o rozmanité dary,ktoré sa majú rozvíjať v ľudskom spoločenstve. Ten,kto ich,na základe podobenstva rozdáva,nie je vyhľadávač,ale tvorca talentov. Tvorca vie,kde sa nachádzajú,vyhľadávač ich musí objavovať. Boh je ten,kto tvorí hodnoty a zároveň ich aj niekomu zveruje do opatery. 1,Aký je kľúč prerozdelenia talentov? Podľa evanjeliovej matematiky sa použila schéma: 5-2-1.Podľa čoho? Ježiš odpovedá stroho:podľa schopností. Slovu schopnosť rozumieme. Na každom kroku totiž schopného človeka potrebujeme. Týka sa to politiky.ale aj oblasti remesla,prípadne tam,kde je dôležitý kontakt s ľuďmi. Evanjelium nám pripomína,že dielo spásy potrebuje ľudí schopných-schopných milovať. Milovať Boha i blížneho. Inzeráty na pracovné miesta tieto kritéria väčšinou neobsahujú. Ak áno,tak možno nepriamo. V plnom rozsahu to však patrí do agendy Božieho kráľovstva/BK/. Tam je kritérium schopnosti milovať považované za podmienku:sine qua non. BK len získa,ak sa nájdu ľudia,ktorí sú schopní ako profesionáli a ak k tomu dokážu priradiť aj schopnosť milovať podľa vzoru Pána Ježiša. 2,Sluhovia z podobenstva si boli vedomí,že dostali talenty. Nikto z nich tento fakt nespochybnil/Pane,päť talentov si mi odovzdal.../. Sluhovia vedeli aj presne pomenovať,o aké talenty ide. V získaných talentoch spoznali majetok svojho pána. Spoznávame v ľuďoch,vzťahoch a materiálnych dobrách Boží majetok? Sme si vedomí toho,že dobrodenia dostávame od Darcu? Máme záujem mu za ne ďakovať? Aby sme sa o tejto pravde uistili,prečítajme si modlitbu dňa 33. cezročnej nedele/A/. Nájdeme tam zmienku o Bohu,že on je:"...pôvodca všetkého dobra...". 3,Podobenstvo o talentoch nás nabáda,aby sme sa usilovali talenty zhodnotiť,zúročiť. Niektorým sa to aj podarilo/5+5 a 2+2/,s výnimkou jedného,ktorý prišiel aj o ten jediný,ktorý mu bol zverený. Evanjelium nás povzbudzuje,aby sme pracovali na tom,že chceme mať viac/nielen materiálne/. Trocha tento výraz pozmeňme-na viac. Máme na viac. Vďaka tomu,že sme uverili v Krista a jeho evanjelium,môžeme povedať,že máme na viac,ako je mravná plytkosť a priemernosť tohto sveta. Mnohí ľudia môžu potvrdiť,že sa od dna svojej životnej biedy odrazili vtedy,keď si položili otázku:na viac nemáš?"/márnotratný syn/. To isté môže urobiť každý z nás. Z evanjelia vyplýva,že sme pozvaní,aby sme svoj život pozdvihli vyššie. Možno aj takým spôsobom,že budeme musieť pozdvihnúť vyššie svoj kríž,aby v našom živote viac vynikla Ježišova prítomnosť ako naša. Je isté,že nás Boh vyhľadáva. Prečo? O.i. aj preto,aby nám rozdal talenty. On nechce nikoho obísť. Talenty sú na to,aby sa rozdávali a my sme tu nato,aby sme ich múdro a spásonosne využili.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára