sobota 3. septembra 2022

Pokrytie

 


 

V akej súvislosti sa najčastejšie používa výraz pokrytie? Ľudia, niekedy medzi sebou rozprávajú o (ne)výhodách programov jednotlivých mobilných operátorov. Hovoria aj o tom, aké má ktorý z nich pokrytie. Ľudia, ktorí vedú športové tímy, hovoria v úvode sezóny o tom, že majú pokrytý každý post v mužstve. Tento výraz sa dotýka aj problematiky výstavby alebo rekonštrukcie určitých objektov. Ľudia vtedy skúmajú, či majú pokryté náklady.

Pán Ježiš hovorí o tých ľuďoch, ktorí majú ambíciu nasledovať ho. Podmienky nasledovania Božieho Syna vôbec nie sú jednoduché. Ježiš ich sumarizuje takto: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14, 25-26). Je tu otázka, či má Ježiš po stanovení takýchto kritérií „dobré pokrytie“, či má dobre pokryté všetky prvky ohlasovania evanjelia. Podľa nás áno. Vždy sa nájdu takí, ktorí s prorokom Izaiášom povedia: „Hľa, tu som, pošli mňa.“ (Iz 6, 8). Prečo je to tak? Prečo napriek prísnosti Ježišových kritérií sa nájdu takí, ktorí vždy znova a znova ohlasujú a prijímajú jeho posolstvo?

1.   Neodolateľné Pánovo slovo

Šimonovi Petrovi stačila Ježišova jediná veta. „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov.“ (Lk 5, 4). Ježiš nie je demagóg, ani populista, ani politický propagandista. On hovorí jadrne, úderne, nápadito, nie rozvláčne, ba ani povrchne. Stačí, aby povedal málo, aby zaujal iných. Napríklad, pri sv. omši recitujeme tieto slová: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo...“ V komunikácii medzi ľuďmi sa často objavuje takáto fráza: „Ak budeš niečo potrebovať, stačí len povedať.“ Je isté, že takáto veta nemusí byť vždy pravdivá a úprimná. Ale Ježišovo slovo vždy spĺňa kritériá pravdivosti. Stačí mu povedať iba málo, nemusí veľa hovoriť. Tie naozaj dôležité skutočnosti nepotrebujú veľa slov. Dôkazom toho sú výrazy, ktoré hovorí kňaz pri vysluhovaní sviatostí. (Ja ťa krstím..., ja ťa rozhrešujem..., toto je moje Telo...). Boh málom získava mnohých nasledovníkov.

2.   Pán Ježiš svojim nasledovníkom niečo sľubuje

Ježiš z Nazareta sľubuje tým, ktorí ho nasledujú, nie malé odmeny. Pri istej príležitosti posiela Petra, apoštola, aby chytil rybu a v jej ústach nájde peniaz – statér (Mt 17, 27). Posiela hlásateľov evanjelia a zároveň ich uisťuje, že vo svojich ústach nájdu akoby peniaz, hodnotu, vzácnosť, Božie slovo, ktoré majú ohlasovať. V Ježišových ústach nájdu „statér Božieho slova“, ktorý ich privedie na správnu cestu.

Žiaľ, vo svete to tak vždy nebýva. Nedávno som si prečítal správu zo zahraničia. V Kolumbijskej Bogote je letisko El Dorado. Vždy tam bola katolícka kaplnka so Sviatosťou Oltárnou. Cestujúci mali možnosť pred sviatostným Kristom poďakovať za ochranu alebo poprosiť o milosti. Nedávno mnohých prekvapilo, že predstavitelia mesta rozhodli, že kaplnku zrušia a miesto nej vytvoria priestor „neutrálnej duchovnosti“, t. j. priestor ničoho. Napriek protestom sa kaplnka ruší a tí, ktorí o tom nevedia, ju budú márne hľadať. Nájdu iba prázdne steny. V praxi to znamená, že nenájdu ani ten biblický statér, ale prázdny priestor. Táto tendencia je, žiaľ, viditeľná po celom svete. Keď chceme nájsť skutočnú hodnotu, musíme vykročiť za Kristom. Apoštoli po zázračnom rybolove naplnili úlovkom dve lode tak, že sa potápali. (Lk 5, 1-11). Ide o obrazné vyjadrenie plnosti darov dvoch lodí v živote Cirkvi: lode Božieho Slova a eucharistie. Sú k dispozícii pre každého, kto po nich zatúži.

3.   Pán Ježiš má cieľovú skupinu

Majú ju firmy, politici aj iní, ktorí sa zamerali na konkrétnu skupinu, ktorú chcú osloviť, napríklad podľa veku či spoločenského postavenia. Cieľovú skupinu má aj Ježiš. Na prekvapenie, tvoria ju všetci ľudia na svete. Prečo? Lebo on sám hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23). Kto z ľudí nenesie kríž? Kto z ľudí nie je zohnutý pod ťarchou problémov a rôznych starostí? Všetci, ktorí nesú kríž, sú Ježišom pozvaní, aby pri ňom pocítili akoby sladkosť tohto jarma.

Prvého septembra tohto roku sa konal v Kostole sv. Jozefa, robotníka, vo Svite, koncert. Súčasťou programu bolo aj dielo českého autora Petra Ebena: „Sladké okovy lásky“. Pripomína nám to iný Ježišov výrok. „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 29-30). Pri Ježišovi akoby naše kríže strácali na hmotnosti, akoby sa zjemnil ich dopad na naše plecia, akoby sa váha nášho kríže neutralizovala vo svetle Ježišovho umučenia. Tí, ktorí nesú kríž, nemôžu len tak ľahko odolať posolstvu evanjelia. V ňom má kríž výsostné postavenie.

 

Vo vyššie spomínanom koncerte sa objavilo aj dielo s názvom: „Labyrint sveta, pokoj duše“. Tí, ktorí uveria evanjeliu, sa v labyrinte a zmätku sveta nestratia. Nič ich tak ľahko nezmätie, a to preto, lebo v evanjeliu nájdu pokoj duše. Ide o pokoj duše, ktorý prichádza ako dar pre ohlasovateľov i prijímateľov Božieho posolstva spásy. Svet bude vždy popletený labyrint, evanjelium zasa oázou pokoja na ceste spásy.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára