streda 28. septembra 2022

Rôzne podoby neviditeľnej Božej milosti

Kto z nás vie, ako v skutočnosti vyzerá kvapka dažďa? Málokto. Znázorňujeme ju ako útvar, ktorý je v hornej časti špicatý a dole akýsi poloblúk. Ľudské oko presný tvar dažďovej kvapky nezachytí. V skutočnosti takáto kvapka môže mať viacero podôb a to podľa okolností, ktoré majú na dážď určitý vplyv. Rôzne podoby, ale matéria tá istá. 

    Náuka Cirkvi hovorí, že k spáse potrebujeme Božiu milosť. "Bezo mňa nemôžete urobiť nič dobré"/Jn 15,5/. Akú podobu má Božia milosť? Má nejaký tvar? Stačí sa pozrieť na jeden ľudský život a to v okamihu, keď dozrel pre večný život. Koľko dobra urobil ten  človek...A rozmanitého dobra! Božia milosť sa pretavila do rozmanitých podôb. Mnoho podôb, ale matéria tá istá-Božia. Človek môže dať vyniknúť pestrosti milosti, ktorú získavame od Boha. Ako sa Božia milosť prejavuje najčastejšie?

    1.,Alternatívne prejavy viery. Dnes je v kurze obsah slova-alternatívny. Napríklad v súvislosti s energiou, prípadne životným prostredím. Okolnosti nás nútia hľadať rôzne alternatívne zdroje.

     Stáva sa, že človek kvôli zdravotným problémom nemôže viesť plnohodnotný život. Napríklad, keď príde o sluch. Je to veľmi nepríjemné, ale keď sa nevzdá, nájde iný spôsob komunikácie s vonkajším prostredím. Komunikácie s ľuďmi sa nevzdá , len si nájde iný spôsob vyjadrenia. Takýto ľudia bývajú húževnatí, lebo musia zabojovať aj o svoju vieru. Sv. Písmo hovorí, že "viera je z hlásania" /Rim 10,17/. A sv. Pavol sa ďalej pýta:"A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?" /Rim 10, 14/. Mnohí nepočujúci fyzicky, ponúkajú vzorový príklad, podľa ktorého sa o vieru, napriek hendikepu, ešte usilovnejšie starajú a zveľaďujú ju. Lebo, kto je raz zvyknutý prijímať pokrm Božieho slova, len tak ľahko sa ho nevzdá ani za nepriaznivých okolností. Práve naopak. Stane sa mu výdatnou posilou v období nepriazne osudu. 

2.,Božia milosť, ktorá sa prejavuje v kríži života. Pri diakonskej vysviacke podáva biskup-svätiteľ diakonovi knihu evanjelia so slovami:"Prijmi evanjelium Kristovo. Stal si sa jeho hlásateľom. Dbaj, aby si to, čo čítaš veril, čo veríš učil a čo učíš aj uskutočňoval". Evanjelium sa tak stáva pre vysväteného Božieho služobníka chlebom každodenným. Pripravuje ho pre iných, ale aj pre seba. Sú však situácie, kedy Boh vkladá človekovi  do rúk evanjelium v podobe kríža...Pritom hovorí, aby prijal kríž z jeho ruky a ohlasoval ho ako zdroj spásy pre všetkých ľudí. Pri sv. omši recitujeme:"Smrť tvoju Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve". Ten, kto nesie svoj životný kríž s vierou, stáva sa odvážnym hlásateľom Božieho kráľovstva. Ťažisko ohlasovania Krista sa prenáša z kostola do každodennej praxe. Sú obdivuhodní takí ľudia, ktorým ani bolesť ani neprajnosti života neodstránili zo života zdravú hrdosť viery. 

    3.,Božia milosť v podobe zázemia. Je dobré, keď majú chorí a trpiaci zázemie. Ide o ľudí, ktorí im každodenne posluhujú. Akoby stratili svoj život pre dobro iného. Akoby sa zriekli svojho života a uprednostnili službu trpiacim. Dnes je moderné hovoriť:"Ja mám svoj život!". Iste je to pravda. No treba obdivovať tých, ktorí ten svoj dali do úzadia a to na úkor života odchádzajúceho do večnosti. Každý život považujú za vzácny, aj ten, ktorému tikajú posledné chvíle pozemského zápasu. Už nežijú svoj život, ale žijú životom toho, ktorý je imobilný, nemotorný, zoslabený životom a skúškami, často životom toho, od ktorého sa mnohí odvracajú. Tak vlastne naplňajú slová Apoštola národov:"Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus"/Gal 2,20/. Identifikujú sa s trpiacim človekom   tak, akoby sa spojili so samotným Kristom. Platí o nich to známe:"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili"/Mt 25,40/. Svedectvo Božej milosti nezahŕňa iba trpiaceho, ale poukazuje aj na tých, ktorí tvoria ich zázemie každodenného života. 

    Božia milosť je naozaj pestrá. Zasahuje všetky oblasti života. Každý, kto chce, ju môže získať. Ak sme ju videli spočinúť na ľuďoch, ktorých odprevádzame do večnosti, nie je to klam. Boh cez nás ukazuje svoju veľkosť a dokonalosť. Ľudské telo, aj keď bolo dokonalé, postupne stráca a chradne. Skončí v zemi. Ale duša môže prekročiť prah večnosti. Pre tento moment sa oplatí trpieť a znášať protivenstvá života. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára