piatok 3. februára 2023

Bilancia

Všetky spoločenstvá, komunity, tímy,firmy, podniky bilancujú. Obyčajne na konci roka, ale aj priebežne. Skúmajú, čo sa im podarilo a čo nie, výsledky porovnávajú s predchádzajúcim obdobím , skúmajú príčiny neúspechov  a nadväzujú na to, čo im prinieslo dobré výsledky. 

    Evanjelium hovorí o tom, že istému bilancovaniu sa nevyhli ani Ježišovi učeníci /Mk 6, 30-34/. Apoštoli sa zišli pri Ježišovi a hovorili, čo robili a zažili počas konkrétnej etapy apoštolskej činnosti. Nie je nijakým tajomstvom, že všetci sa raz ocitneme pred Ježišom a budeme pred ním bilancovať z celého svojho života. Predmetom bilancie bude to, či sme spoznávali Božiu vôľu a či sme sa ju usilovali vo svojom živote aj naplniť. Čo bude o.i. predmetom tejto bilancie konkrétne? Odpoveď nájdeme v Liste Hebrejom /Hebr 13, 15-17/. 

    1."Prinášajme Bohu obetu chvály". Je dôležité, aby sa ľudia dokázali navzájom oceniť. Je dôležité, aby sme dokázali jeden druhého pochváliť a to za niečo,  čo si pochvalu zaslúži. Ide o vec motivačnú, povzbudzujúcu. Pochvalou toho druhého vyzdvihujeme. Oceňujeme jeho čnosti, ktorými sa v živote prezentoval. O to viac treba pochváliť Boha za jeho dobrodenia, ktorými nás obdarúva. Z našej pochvaly síce Boh nemá nijaký osoh, ale my tým získavame kladné body pre večnosť. Dávame na javo, že za našimi schopnosťami nie sú naše dokonalosti, ale ide o dielo dokonalého Boha. Naše napredovanie nezávisí iba od schopností  nášho umu a šikovnosti, ale od darov Všemohúceho, ktorý  rád obdarúva človeka z bohatstva svojej štedrosti. Dôležitým prvkom viery je schopnosť vnímať, že Boh sa s nami delí o rôzne dobrá a že očakáva z našej strany vyjadrenie vďaky. A kde inde sa tak môže stať najplnšie, ak nie pri slávení eucharistie?! Tento výraz prekladáme ako-vzdávanie vďaky.

    2.,Autor Listu Hebrejom zdôrazňuje, aby sme nazabúdali na "dobročinnosť a vzájomnú pomoc". Aj tieto čnosti budú pre nás predmetom bilancie na prahu večnosti. Pod pojmom dobročinnosť myslíme hlavne na pomoc materiálnu. Ale, keď rozdelíme slovo dobročinnosť na dve časti, dostaneme trocha iný pohľad. Dopracujeme sa k výrazu-činiť, konať dobro. A najviac dobra konáme vtedy, keď sa pokúšame žiť v duchu evanjelia. 

    Istý človek bol po druhej svetovej vojne deportovaný do gulagu na Sibíri. Odtiaľ sa nevrátili všetci, lebo tam vládli kruté životné podmienky. Tento Slovák sa modlil  každý večer ruženec. Viacerí spoluväzni si to všimli. Postupne sa k nemu pridávali. Každý večer sa v baraku modlili ruženec. Keď sa vrátil po niekoľkých rokoch domov, povedal, že domov sa vrátili všetci, ktorí sa s ním modlili ruženec. Ide o pravdivé a silné svedectvo života, ktoré z hľadiska dobročinnosti siahlo až k svojmu vrcholu. Dobročinnosť je teda aktivita materiálna, ale možno ešte viac aktivita zmýšľania a konania v duchu posolstva Ježiša Krista. 

    3."Poslúchajte...podriaďujte sa..." Táto oblasť života je v dnešnej dobe veľmi zraniteľná. Tí, ktorí by mali nariaďovať nemajú primeranú autoritu a tí, ktorí by mali poslúchať, ignorujú aj dobre myslené nariadenia. Naša spoločnosť je tým poznačená. Ale na slová z Listu Hebrejom sa pozrime z iného pohľadu: poslúchajte a podriaďujte sa vlastnému svedomiu! Nie hocijakému svedomiu, ale takému, ktoré rozlišuje medzi dobrom a zlom a podľa toho koná. K takému svedomiu sa dopracujeme len vtedy, keď budeme mať aktívny záujem o Ježiša Krista a budeme s ním komunikovať. Celý život pracujeme na sebe, aby svedomie, ktoré budujeme, bolo výkladnou skriňou nášho života. Vo výkladoch obchodov sa obyčajne objavujú iba skvelé výrobky, ktoré majú ľudí lákať. A ešte zľavy. Vo výkladoch nášho svedomia sa má ukázať naša skvelá cesta nasledovania Krista, a nie úľavy na ceste dokonalosti. Takéto svedomie sa oplatí poslúchať a podriaďovať sa mu.

    Robme bilanciu svojho života priebežne. Neodkladajme túto činnosť "na potom..." Zvykneme tak robiť, lebo náročnejšie veci odkladáme "na potom". Ak sa naučíme komunikovať s Bohom priebežne a priebežne vykazovať nezmieriteľnosť s hriechom, budeme vo večnosti odmenení. Bilancia našich skutkov nech sa stane pravidelnou súčasťou každodenného života. 

    

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára