streda 24. februára 2021

Charakter pôstného obdobia.

 Jedna z reklám našej verejnoprávnej televízie v súčasnosti prináša slogan:" Rok 2020 bol iný, ako sme si predstavovali". Súhlasíme. Všetci vieme prečo. Kvôli pandémii. Kráľovná Alžbeta pred rokmi hodnotila prežité obdobie jedného roka. Keďže v ňom zažila dosť utrpenia a tragédií, povedala:"Predchádzajúci rok bol "annus horribilis", t.j. rok strašný, hrozný. Pomohla si latinčinou, aby vyjadrila, čo cíti. Vyjadrila prianie, aby ten ďalší bol rok "annus mirabilis", t. j. rok zázračný, ktorý bude opakom roku predchádzajúceho. V jednom i druhom prípade vyjadrenia hovoria o nádeji, o lepších časoch, v ktoré dúfajú. Napriek tomu, že žijeme v pandemickom čase, dúfame, že Slovo sa o nás postará, že všetko, čo sa deje, je podľa spásonosných plánov Stvoriteľa, že Božie slovo neminie ani túto ťažkú, pre niekoho hrôzostrašnú dobu. Túto istotu nám vypovedal starozákonný Izaiáš, keď napísal:"...tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie"/ Iz 55,11/. Dúfame, že na milostiplnom poslaní Slova v pôste sa nepodpíše pandemická atmosféra. Dúfame, že Božie slovo nestratí nič zo svojej intenzity. Práve naopak, bude zdrojom rôznych Božích darov. Napriek všetkému, dúfame v hojné Božie požehnanie. Ako sa mu otvoriť? 1,Osloviť nás môže zvolanie malomocného z Knihy Levitikus:"Nečistý, nečistý!". Zdá sa nám, že dnes ľudia nepočujú, alebo nechcú počuť podstatné veci. Sú ľudia, okolnosti, aktivity, ktoré hlasno o sebe kričia neľútostnú pravdu-že sú nečistí!. Napriek tomu, že zloba a rôzna nečistota len sa tak z nich, zo všetkých strán ozýva, toto zvolanie nepočujú. Sú voči nemu úplne mĺkvi a nevšímaví. Ba, ešte s veľkým záujmom mu vykročia v ústrety s otvoreným srdcom. Žiaľ. Prečo je to tak? Žalmista /115/ vysvetľuje prečo. Píše:"...majú uši, ale nepočujú..." Pristavme sa a započúvajme do slov-nečistý, nečistý. Majú byť pre nás výstrahou a podnetom, aby sme sa vyhli tým, ktorí sú nositeľmi nečistoty. Naša doba miluje nečistotu rôzneho druhu. Stojí za to, aby sme si uvedomili, že takéto zvolanie sa môže aplikovať na hociktorého z nás. Pôstne obdobie je vhodnou príležitosťou, ako sa tejto charakteristiky navždy zbaviť. Dnešní ľudia sú však akoby hluchí aj na iné, pozitívne zvolania. Pred nedávnom som sledoval na TV LUX zaujímavý film, ktorý priniesol reportáž o živote mníchov v Holandsku  v kláštore Sion. Po istom čase sa mnísi rozhodli, že ho predajú a pôjdu inde, nájdu si iné miesto pre kláštor. Jeden z nich vysvetlil dôvod. Ukázal historickú fotografiu z vyššie menovaného kláštora na ktorej bolo 120 mníchov. Postupne ukázal ďalšie, z novších čias. Počet mníchov klesal až na úroveň  dnešných 8 rehoľníkov...Z roka na rok ich bolo menej a menej. Už nedokázali zabezpečiť údržbu veľkých a nádherných priestorov, preto odišli inde. Dnešní ľudia nepočujú volanie do Pánovej vinice. Ich počty sa redukujú. Zrozumiteľne to vyjadrila poznámka v mníšskej matrike. V prípade tých, ktorí odišli, si môžeme prečítať vetu:" saeculum reversus", čo znamená, že sa vrátili do sveta, že hlas sveta bol pre nich hlasnejší a vábivejší, ako hlas Boží...2,Ak je niekto nečistý, mal by sa očistiť. Pomôžme si príkladom z evanjelia. Pán Ježiš sa stretol s malomocným. Ten mu povedal:"Ak chceš, môžeš ma očistiť" /Mk 1, 40-45/. Toto zvolanie je primerané našim situáciám. Je vhodné, aby sme sa v pôste Bohu prihovorili týmito slovami. Môžeme ísť ešte ďalej, vetu malomocného vložiť do úst Ježiša. Lebo on stále chodí pomedzi nás a ponúka:"Ak chceš, môžem ťa očistiť". Z toho vyplýva, že očista závisí najmä od nás. Niet veľa takých, ktorí by túžili po vnútornej očiste. Dnes mnohým vyhovuje, aby si zachovali status nečistého, aby sa ich uzdravujúca Pánova ruka nedotkla. 3,Stále aktuálnou, nadčasovou zostane služba človeku. Pripomeňme si biblickú udalosť, ktorá hovorí o konflikte Kaina s Ábelom/ Gn 4,1-15/. Kain zabil svojho brata Ábela. Pán sa ho pýta:"Kde je tvoj brat Ábel?". On drzo odvetil:"Neviem. Čo som ja strážca svojho brata?". Táto veta sa stala osudnou. Nielen pre Kaina, ale pre mnohých, jemu podobných, ktorí odmietajú ujať sa bratov v ich biede a slabosti. Práve naopak! Stále sa treba usilovať o možnosť ujať sa a strážiť brata pred akýmkoľvek zlom. Alibistický kainovský postoj je pre nás z hľadiska evanjelia, neprijateľný. To, čo je pre nás výzvou, vyjadril blahoslavený Izák, opát kláštora v Stelle. Píše:"Bratia, prečo sa tak málo usilujeme hľadať jeden pre druhého spásne príležitosti, žeby sme si tam, kde vidíme väčšiu potrebu, viac pomáhali navzájom a vzájomne si bratsky niesli bremená? /LH III,s.164/. Hľadajme v pôstnom období "spásne príležitosti", ktoré budú užitočné pre nás a aj pre objekt našich úsilí. Nech nám nie je ľahostajná bieda, v ktorej sa dnes mnohí nachádzajú. V mnohých prípadoch je až do nebies volajúca, preniká k nášmu sluchu a žiada o konkrétnu službu lásky. Takou naplňme pôstne obdobie a aj to ďalšie, ktoré, dúfajme, budeme môcť nazvať postpandemické... Prosme Pána, aby to bol čas nazvaný:annus mirabilis...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára