sobota 19. januára 2019

Okolnosti svadby v Káne Galilejskej.

Predstavme si situáciu,keď chystáme nejakú rodinnú alebo spoločenskú slávnosť. Bezpochyby,jej organizácia nás bude  stáť maximálne vypätie. Z organizačného pohľadu si  vyžiada veľkú mobilizáciu síl. Podľa všetkého sa vytvorí tzv.pracovný tím,ktorý bude pozostávať z blízkych a dôveryhodných ľudí. Každý z nich dostane na starosť nejakú oblasť,za ktorú bude zodpovedný. Pravidelná koordinácia týchto zložiek je predpokladom  úspechu podujatia. Predstavme si v duchu takú významnú biblickú udalosť, akou je svadba v Káne Galilejskej/Jn 2,1-11/. Predpokladáme,že organizačne bola veľmi dobre pripravená. Z čoho tak usudzujeme? 1,organizátori si dali záležať na menoslove pozvaných hostí. Medzi pozvanými,na čestnej listine,sa ocitli:Ježiš,jeho učeníci a Panna Mária. Predpokladáme,že vzťahy medzi rodinou svadobčanov a Ježišom s jeho pospolitosťou,boli nadštandardné. Hocikto sa takýmito hosťami pochváliť nemohol. Udalosti napokon ukázali,že účasť týchto významných hostí na svadbe bola prozreteľnostná. 2,z evanjelia sa dozvedáme,že v dome boli kamenné nádoby,ktoré slúžili na očisťovanie. Rodina dbala,aby sa zachovávali nariadenia Zákona,ktoré vyplývali z potrieb rituálnej čistoty. Rodina sa snažila o bezúhonnosť pred Bohom. 3,prítomnosť služobníctva. Text ukazuje,že ich úloha bola nezastupiteľná. Rodina si dala záležať na tom,aby služobníctvo bolo dobre pripravené,čo sa týka pohotovosti a celkovej orientácie v priestore domu,kde sa svadobná hostina konala. Tieto fakty hovoria o takmer dokonalej pripravenosti rodiny. Nesmieme však obísť dôležitú skutočnosť:keby nebolo Ježiša,rodina by zažila blamáž. Pripravila málo vína. Pre  túto oblasť a v tej kultúre by to bolo neslýchané. Nebezpečenstvo bolo zažehnané Ježišovou prítomnosťou a zázrakom,ktorý na svadbe urobil. Ako sa to udialo? Ježišov zázrak bol o.i. aj výledkom dômyselnej Ježišovej stratégie. Tá sa prejavila trojfázovo:Ježišova komunikácia s Máriou,komunikácia Márie so služobníctvom a napokon kontakt obsluhujúcich so starejším. 1,Ježišova komunikácia s Máriou. Mária predstavuje osobu,ktorá si všíma udalosti. Už pri Ježišovom narodení,sme sa dozvedeli,že ona si všetky udalosti "uchovávala vo svojom srdci a premýšľala o nich". Ona predstavuje počínanie zodpovedného človeka,ktorému nič podstatné neujde a všetky biedy a núdzové situácie zveruje do Pánových rúk. To je znak vyzretosti vo viere. Človek s podobnými vlastnosťami vie o situácii okolo seba,mnohé z nich nedokáže riešiť a vie,že najistejšia je dôvera v Božiu prozreteľnosť. Koľkí sme často v podobnej situácii? Boh si praje,aby sme boli s ním v takomto kontakte a nezabudli,že našu dôveru v neho bohato odmení. 2,Komunikácia Márie so služobníctvom. Mária predstavuje človeka,ktorý má bezprostredný kontakt s Ježišom. Z jej slov:"urobte všetko,čo vám povie",cítiť bezhraničnú istotu. Svet potrebuje dnes takých,ktorí sú nositeľmi istoty,lebo bezprostredne komunikujú s Bohom. Pre dnešný svet predstavujú istotu ľudia,ktorí s komunikujú s Bohom.  Svet očakáva istotu od politikov,verejných činiteľov,ekonómov,prognostikov. Nie všetci z nich,môžu naplniť očakávania ľudí. Mnohí ju sami nemajú,o to viac,že kontakt s Bohom neuznávajú a ani sa oň neusilujú. Svet však vie o takých,ktorých nádeje a istoty sa neopierajú iba o pozemské vízie,ale umožňujú nahliadnuť do budúcnosti večnosti. Mária je prototypom nositeľa istoty,ktorá vyplýva z komunikácie s Pánom. Za všetky iné istoty,nemôže dať záruku nikto. 3,stretnutie služobníctva so starejšim. O služobníctve sa píše,že vedeli o všetkom,čo sa na svadbe,vo vedľajšej miestnosti stalo. Boli svedkami zázraku,kedy Ježiš premenil vodu na víno. Nik iný to nevedel,nikto z hostí. Na svete je veľa ľudí,ktorí vedia všetko podstatné o našej spáse. Vedia o hodnote Kristovej krvi,ktorá bola vyliata za našu spásu. Vedia,že táto obeta Kalvárie sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom na oltároch v našich kostoloch. Vedia,že potrebujeme chlieb a víno,ako matériu,aby sa mohla konať  obeta svätej omše. A sú potom takí,ktorí žijú v presvedčení,že vedia veľa z tajomstva tohto sveta,no o tom najpodstatnejšom nevedia nič. Nevedia,že Boží Syn sa narodil ako človek,ktorý prišiel,aby priniesol obetu spásy. Sú mnohí,akoby tichí, v tomto svete,ktorí vedia všetko,čo je potrebné k spáse a snažia sa podľa toho aj žiť. Modlime sa všetkých "starejších",ktorí iba ochutnávajú ovocie viery "prisluhujúcich",chvália ho,ale ešte neskúmajú pôvod jeho existencie. Aj "starejší" sa majú stať "prisluhujúcimi",ktorí sa odhodlajú pristúpiť bližšie k Ježišovmu tajomstvu a podľa neho zreorganizovať svoj život.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára