piatok 15. mája 2020

Ako majú konať inštitúcie?

Nedávno som si prečítal rozhovor,ktorý bol zrealizovaný s p.ministerkou spravodlivosti. Chystá sa robiť zmeny,ktoré budú o.i. zacielené na očistu skorumpovaného súdnictva. Zaujala ma myšlienka,podľa ktorej by mali súdy rozhodovať spravodlivo,predvídateľne a rýchlo. Myslím si,že toto je správna cesta. Dal som si to do súvisu s rozhodovaním apoštolov,ktorí mali v rozbresku kresťanstva vydať dôležitý dekrét. Zaoberali sa problematikou kresťanov,ktorí prichádzali z pohanského prostredia. Kresťania zo židovstva trvali na tom,aby najprv prijali obriezku,akoby nutný prológ do kresťanského života/Sk 15,7-21/. Napokon prijali akýsi kompromis. Kresťania z pohanstva boli zaviazaní dodržať zopár zásad zo židovstva/zdržať sa poškvrneného modlami,smilstva,zaduseného a krvi/,ale rituálu obriezky sa podriadiť nemuseli. Prečo takto rozhodli? 1,chceli zadosťučiniťkresťanom zo židovstva a 2,nechceli "znepokojovať tých,čo sa z pohanov obracajú k Bohu...". Toto rozhodnutie malo dať istú satisfakciu židovstvu a upokojiť tých,ktorí nemali ambíciu prijať židovské náboženstvo,ale kresťanskú vieru. Predpokladáme,že takéto rozhodnutie sa nerodilo ľahko,ale bolo 1,spravodlivé,2,predvídateľné a 3,relatívne rýchle. 1,Spravodlivosťspočívala v tom,že židovstvo bolo uznávaným fenoménom a do kresťanstva prichádzajúci kresťania,sa mali oboznámiť s jeho určitými prvkami. Tento stav možno chápať ako premostenie v časoch,keď sa Cirkev osamostatňovala od synagógy. Nikdy však nemala zabudnúť na "staršieho súrodenca",a to aj napriek tomu,že z vôle Krista  práve Cirkev dostala moc vlastniť všetky potrebné prostriedky k spáse. Spravodlivé je,keď pamätáme na tých,ktorí išli pred nami a zanechali nám veľa podnetných vecí. Ideme síce vlastnou cestou,ale nezabudnime vyzdvihnúť život a pôsobenie tých,ktorí stvárňovali náš život podľa najlepších zásad. Sú pre nás,akoby starší bratia,ktorí nám pripravili predispozíciu pre prijatie vyšších skutočností. Bez nich by sme na vyššie méty nedosiahli. 2,Bolo evidentné,že apoštoli budú hľadať kompromis. Samotní apoštoli vzišli zo židovstva. Dalo sa predvídať,že kvázi základný kameň kresťanstva,bude mať pečať židovstva. V mysli kresťanov prichádzajúcich od Mojžiša bolo židovstvo stále silným fenoménom. Zo dňa na deň sa nestratí. Na tento fakt apoštoli predvídateľne prihliadli. Aká bola situácia pohanov,ktorí prejavili záujem o Ježišovu náuku? Neboli formovaní,ale ani zaťažení židovstvom. Aký zmysel by malo,keby ich zrazu nútili zmýšľať po židovsky? Bol by to nepremyslený a málo efektívny krok. Mnohí kandidáti by poďakovali a išli svojou cestou. Apoštoli toto veľmi rýchlo pochopili. Dalo sa predvídať,že pohanov nebudú zaťažovať množstvom židovských predpisov. Aj samotní Židia sa v nich neraz utápali,čo bolo na úkor duchovného rastu.  Prijatie židovstva by pohanom nijako neprospelo,len by ich podráždilo a znechutilo. Nechceli ich však prijať bez záväzkov,a preto našli určité zásady,ktoré museli plniť,ale tak,aby to neubíjalo ich ducha. Rozhodnutie apoštolov sa nám zdá predvídateľné a logické. V živote je problém získať človeka pre dobrú vec. Potrebuje najprv počuť odôvodnenie,motiváciu,aby konal tak,ako má konať. Aj pohania aj Židia do kresťanstva niečo vniesli. Lenže nie oni mali formovať kresťanstvo,ale mali sa sami nechať formovať ideálmi evanjelia. Kresťanstvo očisťujeme vtedy,ak sa sami obmývame vodou pokánia. Až vtedy môžeme vplývať a formovať svet okolo nás. 3,Situácia prvotnej Cirkvi nestrpela odkladu. Počet kresťanov rástol. Potrebovali nejaký rámec pre svoje konanie. Je obdivuhodné,ako na vtedajšiu dobu,boli učeníci poprepájaní. Spomedzi seba vyberali vhodných kandidátov a posieleli ich,aby navštevovali vzdialených bratov,informovali ich a riešili sporné situácie. Táto pomyselná sieť výborne fungovala.  Dnes existuje  tiež,a to formou modlitieb a obiet po celom svete. Nijaké iné siete nie sú tak účinné,ako tie neviditeľné,ktoré spájajú ľudské osudy,problémy a radosti života. Tieto linky majú pôvod a cieľ v Bohu. Preto sú účinné a rýchle natoľko,nakoľko vedú človeka cestou spásy. A na rozdiel od elektronických,nikdy nie sú preťažené...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára