štvrtok 7. mája 2020

Kňaz,človek pre dnešnú dobu.

Nedávno som sledoval zaujímavý film o známom francúzskom hercovi Gerardovi Depardieum. Išlo o veľmi dobré spracovaný materiál,na ktorom sa podieľali jeho rodinní príslušníci,kolegovia,priatelia. Nikoho neprekvapí,že je to bohém,ktorý si život užíva plnými dúškami. Je známy,obľúbený,populárny,bohatý. Mal niekoľko žien,ale tí,ktorí ho poznajú hovoria,že šťastný nie je. Jedna z jeho žien sa o ňom vyjadrila,že je to človek,ktorý "je vždy oblečený v kabáte". Nikdy si ho nadá dole,lebo pôsobí dojmom,že práve odkiaľsi prišiel,prípadne,že sa kamsi ponáhľa. Nikdy sa trvalo neusadí,mysľou je vždy kdesi vpredu a nevydrží mu dlhodobo nijaký vzťah. Hovorí,že takého muža nepotrebuje,lebo nepredstavuje pre rodinu nijakú stabilitu a oporu. Odbočím. Aký typ kňaza potrebuje dnešná doba? Určite nie takého,ktorý si nikdy "nedá dolu kabát". Má dať na javo,že kňazstvo nebolo preňho len únikom pred niečim,že pred svojim povolaním neuteká,ale že v kňazskom povolaní je doma.Že sa nikam neponáhľa,že kňazská služba predstavuje preňho trvalý stav,pre ktorý sa rozhodol slobodne a že niet preňho stabilnejšieho miesta v živote,ako práve kňazstvo. Ak stretneme takého kňaza,vedzme,že "jeho kabát je v skrini na vešiaku",že kňazstvo nepredstavuje preňho,len akýsi tranzit. Ako sa konkrétne prejavuje pôsobenie kňaza,ktorý je v kňazstve "doma"?. 1,Skutky apoštolov píšu o.i. aj o pôsobení apoštola Pavla/Sk 13,13-25/. V službe evanjelia sa dostal do Antiochie. Keď vstúpil aj so svojim sprievodom do  miestnej synagógy,tamojší predstavení ich vyzvali:"Bratia,ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud,hovorte!". Kňaz by mal oplývať schopnosťou povzbudiť. Azda práve dnešná doba,potrebuje povzbudenie najviac. Nielen v súvislosti s pandémiou,ale aj z iných dôvodov. Povzbudiť vo vernosti k hodnotám,povzbudiť v ťažkostiach,v chorobách,povzbudiť vo viere...Nie je to jednoduché,lebo mnohí hľadajú možnosti úniku pred trpezlivosťou,hľadajú rýchle,ale z dlhodobého hľadiska, neúčinné riešenia svojich osobných situácií,orientujú sa na to,ako záväzok obísť,a nie na to,ako ho naplniť. Takto nám vychádza,že kňaz je často jediný a posledný činiteľ,ktorý nabáda a povzbudzuje k vernosti vo vzťahu k ceste spásy. Ak by ho nebolo,ktovie,ako by obstáli aj tí,ktorí sa dobrej cesty ešte pridržiavajú? 2,Pavol,počas svojho príhovoru v synagóge, sa vyjadril aj o kráľovi Dávidovi. Povedal,akoby Božími ústami,:"Našiel som Dávida,syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú". Ide o poukaz na Ježiša,pravého Mesiáša,ktorý prichádza,aby plnil Otcovu vôľu. Na Dávidovi, sa teda ,prejavili črty Božej prítomnosti. Na kňazovom živote sa očakáva,že bude vykazovať známky "podobnosti s Ježišom,ktorý je Vykupiteľ a Spasiteľ". Je nedostatočné,ak ide o podobnosť sporadickú,alebo čisto náhodnú. Pri sledovaní nejakého filmu sa môžeme dozvedieť,že "podobnosť určitých postáv so skutočnosťou,je čisto náhodná". Nie je dobrým svedectvom pre kňaza,ak jeho podobnosť s Ježišom,ktorý ho do služby povolal,je vecou náhody alebo zhodou nejakých okolností. Má to byť zámer a cieľ-podobať sa čo najviac svojmu Majstrovi! Kňaz má  systematicky pracovať,aby rástol v podobnosti s tým,ktorý dal skrze jeho službu,mnohým ľuďom nádej na večný život. 3,Napokon,Pavol v homílii spomína Pánovho predchodcu-sv. Jána Krstiteľa. Cituje jeho slová:"Je nie som ten,za koho ma pokladáte". Ak by ho niekto pokladal za vzor dokonalosti,mýlil by sa. Ak by ho niekto považoval za outsidera na svojej životnej ceste,taktiež by sa pomýlil. Ale,ak by ho niekto považoval za takého,ktorý môže byť vo veľmi blízkom ,až dôvernom vzťahu s Kristom,jeho domnienka by bola správna. Celkovo je dosť náročné niekde kňaza začleniť. Objektívne sa naňho pozeráme vtedy,ak ho sledujeme cez prizmu Božieho plánu. A ten spočíva v tom,že kňaz je pre ľudí sprievodcom na ceste spásy. Ak by sme ho chceli,za každú cenu, vidieť inak,vždy by sme ho iba za niekoho "pokladali",a nie za toho,kým v skutočnosti je. Sám sa však musí pričiniť,aby jeho život bol primeraný poslaniu od Boha. Mal by "pomôcť" ľuďom,žeby  v ňom ľahšie a zreteľnejšie spoznali pozíciu,ktorú vyjadril sám Pán slovami:"Kto vás prijíma,mňa prijíma. A kto prijíma mňa,prijíma toho,ktorý ma poslal"/Mt 10,40/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára