nedeľa 26. apríla 2020

Znova je čas povolaní.

Nedávno som v rozhlase/Lumen/ počúval reláciu o  problematike vyhorenia. Hosť v štúdiu,okrem iného ,povredal,že človekovi nestačí,keď má pre svoju aktivitu stimuly,on potrebuje aj motiváciu. Stimuly sa týkajú skôr vonkajších podnetov/plat,benefity,služobný postup atď./ Motivácia  je vnútornou záležitosťou. Zdá sa,že optimálne je ,keď sú tieto dve skutočnosti v človekovi zastúpené rovnomerne. Treťou veľkonočnou nedeľou vstupujeme do Týždňa modlitieb za povolania. Ten vyústí do Nedele Dobrého pastiera. Cirkev myslí na to,aby mala dostatok povolaní a aby tie,ktoré skutočne aj nastúpia na cestu formácie,uprednostnili viac motiváciu pre svoje rozhodnutie,ako materiálne stimuly. Nedá mi,aby som pri reflexii na túto tému,nespomenul hlavných protagonistov/popri Ježišovi/ evanjelia,ktoré sa číta na tretiu veľkonočnú nedeľu-emauzských učeníkov/Lk 24,13-35/. Prečo? 1,Svätý otec František,práve v túto nedeľu,pri poludňajšej modlitbe Raduj sa...povedal,že emauzskí učeníci prešli v relatívne krátkom čase dve cesty. Prvá, bola cesta sklamania,smútku,bezradnosti,lebo ich milovaný učiteľ, Ježiš z Nazareta bol ukrižovaný. Druhá,opačným smerom,bola cesta návratu v radosti a v nádeji,lebo sa im zjavil po svojom zmŕtvychvstaní a pripojil sa k nim ako spolupútnik. Kňazova motivácia má spočívať v ochote vysvetľovať ľuďom,že na svojej životnej púti sa stretnú s obidvomi cestami. Má ľuďom vysvetliť,že Boh dopúšťa cestu sklamania,smútku,trápenia,ale nie natrvalo. Niekedy dáva ochutnať slasti druhej cesty-cesty radostného pozdvihnutia. Aj jemu samému,nie je striedanie týchto periód,skutočnosťou neznámou,pretože ju okusuje sám,  možno  ešte intenzívnejším spôsobom. Ľudia na svojej púti životom takýchto sprievodcov potrebujú. Sklamaní a znechutení v živote zažívajú dosť. Len či zažijú verných a odolných duchovných sprievodcov,ktorí ich  budú povzbudzovať? Veríme,že Ježiš takýchto sprievodcov pravidelne do sveta posiela. 2,Emauzskí učeníci stručne,ale hutne, opisujú udalosti súvisiace s Ježišovým odsúdením a smrťou. Používajú výraz:naši...Adresujú ho dvom kategóriám ľudí-veľkňazom/naši poprední muži/ a potom tým,ktorí sa ku Kristovi hlásili,a po jeho smrti sa ho vybrali hľadať/niektorí z našich odišli ku hrobu/. Kňaz sa musí preorientovať v živote a musí prijať za "našich",čiže "svojich",tých,ktorí majú odhodlanie nasledovať evanjelium. Tí,ktorí boli doteraz "jeho",t.j. boli prví na zozname kamarátov,musia ustúpiť požiadavke evanjelia a prepustiť v duši duchovného pastiera, miesto pre hľadajúcich Boha. Optimálne je,ak tí,ktorí boli doteraz "naši",takými aj zostanú,lebo tiež chcú hľadať Ježiša. Kňaz musí neraz prerušiť staré väzby,alebo ich aspoň minimalizivať,lebo do popredia jeho pôsobenia sa dostávajú takí,ktorí sú mu špeciálne zverení. Emauzskí učeníci pravdepodobne pochopili,že "naši"t.j. veľkňazi,prestávajú byť pre nich autoritami a na ich miesto sa dostávajú tí,ktorí Ježiša sprevádzali,hľadali pri hrobe a s ním,ako Zmŕtvychvstalým aj komunikovali. V prvom rade "našimi" sa stávajú tí,ktorých život sa točí okolo Ježišovho tajomstva a oni ho chcú vo svojom živote aj zviditeľniť. 3,Emauzskí učeníci odhalili Ježišovu "pretvárku". Lebo podľa evanjelistu sa "Ježiš tváril,že chce ísť ďalej". On nechcel ísť ďalej,chcel s nimi stolovať a tak dokonať ich konverziu. Duchovný pastier má za úlohu pochopiť,že Ježiš skúša takúto formu "pretvárky" aj voči nemu,keď sa tvári,že z jeho života a služby odišiel. Týka sa to tzv. neúspechov pri vedení Božieho ľudu. Naráža na nepochopenie,alebo na sklamanie,lebo vkladané nádeje sa ukázali ako prázdne. Vtedy je presvedčený,že Ježiš od neho poodišiel,a že zostal sám. Kňaz musí túto "pretvárku" Božieho Syna odhaliť a uvedomiť si,že Boh neopúšťa nikoho,koho poveruje službou oltára,prípadne akoukoľvek inou službou. Kňaz a Kristus sú nerozlučne spätí. Toto by mali vidieť aj tí,ktorí hľadajú akoby sprievodcu na ceste do Božieho kráľovstva. Stále ešte existujú ľudia,s ktorými Boh prebýva a komunikuje. Stále existujú a sú pripravení pripojiť sa k pútnikom či už v Jeruzaleme alebo Emauzoch,teda na mieste utrpenia a bolestného sklamania,alebo na ceste radostného objavenia zmyslu života v Kristovi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára