štvrtok 28. januára 2021

Svetlo sveta.

Každá rodina, ktorá stavia alebo prerába dom, projektuje aj osvetlenie. Ide o dôležitú vec. V dome máme svetlá, ktoré charakterizujeme ako hlavné a potom aj tzv. vedľajšie. Zapíname ich podľa potreby, podľa toho, na čo je zameraná naša aktuálna činnosť. Svetlo musí byť prakticky riešené, musí byť človeku pomocníkom, lebo inak nespĺňa svoje poslanie. Svetlo musí mať svoje miesto. O tom hovorí sv. Marek vo svojom evanjeliu/Mk 4,21-25/, keď píše, že lampa má mať svoje miesto na svietniku, kde dokáže najlepšie splniť svoj účel. Nemyslime na konkrétnu lampu z nejakého materiálu, ale na život kresťana. Ten má byť svetlom a lampou. Položme si otázku:kde a v akom prostredí sú svetlá využiteľné? 1,Svetlo vynikne v tme. Večer, po zotmení, natrafíme na miesta, ktoré označujeme ako nebezpečné a rizikové. Svetlá by mali obsiahnuť priestor, ktorý môže byť aj životohrozujúci. Ak tam svetlo nie je, radšej sa takýmto miestam vyhneme. Život kresťana má byť zameraný na to, aby svietil iným, ako pomôcka na ceste životom. Má slúžiť tak, ako keď nás v tme zrazu ožiari lúč svetla a my sa môžeme pohnúť ďalej. Práve na to sme stvorení a poslaní do sveta. Máme dbať na to, aby sme "nevyhoreli", aby sa svetlo, ktoré je v nás, nestalo tmou. Na to nás upozorňuje Pán Ježiš, keď hovorí:"A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?"/Mt 6,23/. Sústreďme sa v živote na myšlienku, podľa ktorej, chceme iným posvietiť na  životnej púti. Kristus je ten, kto má moc permanentne dopĺňať a obnovovaťnaše zdroje svetla. 2,Svetlo ako reklama. Sú obchody, firmy a prevádzky, ktoré majú svoju svietiacu reklamu. Tým na seba upozorňujú a nachádzajú sa tak v zornom uhle dnešného človeka. Takáto reklama je trocha "sebecká". Myslí iba na seba, osvecuje iba to,  čo patrí jej. Na tých, čo sídlia vedľa, už nemyslí. Je konštruovaná tak, aby upriamila pozornosťiba na seba. Svetlo kresťana a jeho pôsobenia je profilované inak. Svieti tak, aby sa iní mohli potešiť zo života, aby cítili, že niekto má o nich záujem, že niekto s nimi spolucíti, že sa pre nich obetuje. Je to zvláštna reklama. Svieti tak, aby bolo jasné, že Kristus prišiel, aby spasil všetkých ľudí. Boh chce ponúknuť milosť vykúpenia každému. Aj tomu, kto je slabý, kto sa v živote potkne a potrebuje pomoc pre pozemský život, ale najmä pre večnosť. Kto takto zmýšľa a koná, kto podopiera slabých,  ten robí najlepšiu reklamu Božiemu milosrdenstvu a sebe otvára nebo. 3,Svetlo slávy. Tu ani tak nejde o konkrétnu vec, ktorej by sa sa mohli dotknúť fyzicky. Je to stav, ktorý súvisí najmä s popularitou. Ide o svetlo, ktoré býva krehké, nestabilné a môže mať aj krátkodobú trvácnosť. Paradoxne, mnohí ľudia do takého investujú najviac. Je potrebné, aby sme zodvihli zrak a upreli ho na Svetlo, ktoré prichádza zhora. V ňom je zmysel nášho života, to je náš cieľ. Uzrieť svetlo, ktoré je večné, ktoré nie je poplatné ľudskej móde a blahovôli, je veľkým darom. Uzrieť to svetlo a kráčať za ním. Vidia ho iba tí, ktorí majú vieru. Cítia, že sú ním pozvaní na večnú Baránkovu hostinu a všetky ostané svetlá zďaleka nedosahujú jeho kvality. Sv. Pavol nám odkazuje, aby sme žili ako deti svetla /Ef 5,8/. Snažme sa život prežiť v Božom svetle. Myslíme na svoju spásu a spásu blížnych. Naplňme život obetavými skutkami. Kristus, nech je pre nás svetlo sveta. On nás ochráni pred zlom a udrží na správnej životnej ceste. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára